Projekty Unijne zrealizowane przez Szpital
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn.

"Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i urządzenia medyczne (kardiomonitor z modułem kapnografii i wózkiem, defibrylator, respirator, USG, pompa infuzyjna i aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów, pulsoksymetr z wykresem pletyzmografii i ładowarką, analizator parametrów krytycznych oraz elektryczne urządzenie do ssania.)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpital w Inowrocławiu. Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w powiecie inowrocławskim, polepszenie standardów opieki zdrowotnej w powiecie, zwiększy efektywność systemu ratownictwa medycznego. Realizacja projektu prowadzi także do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego, ograniczenia strat finansowych, z tytułu trwałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowanych osób.

Okres realizacji projektu: od 21.09.2018 do 30.06.2019 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), poziom dofinansowanie ustalony został na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 335 325,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 00/100 PLN).

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Projektu pn. „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
  • specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS[małpa]mr.gov.pl) lub
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych poprzez przebudowę dostosowującą pomieszczenia po stacji Dializ do potrzeb Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu medycznego komórek organizacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Zakres rzeczowy realizowany będzie poprzez wykonanie prac budowlano – montażowych, remontowo – budowlanych i wykończeniowych, prac instalacyjnych: elektrycznych, niskoprądowych (instalacje ppoż., logiczne, teletechniczne, antenowe), sanitarnych i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz poprawę estsetyki ciągów komunikacyjnych związanych z realizacją przebudowy. Istotnym elementem projektu będzie także zakup sprzętu medycznego dla Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz dla innych komórek diagnostyczno – zabiegowych, a także wyposażenia dla przebudowanych pomieszczeń w celu nadania im pełnej funkcjonalności. W ramach projektu zamontowana zostanie również winda osobowa ułatwiająca dostęp osób z trudnościami w poruszaniu się, w zakres rzeczowy projektu wchodzi także opracowanie dokumentacji oraz działania promocyjne. Rezultatem przedsięwzięcia będzie rozwiązanie zidentyfikowanych problemów społeczności regionu, a także realizacja celów i wskaźników wyznaczonych dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w województwie kujawsko – pomorskim poprzez przebudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny jednostek działających w ramach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Tak skonstruowany cel projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie nieużytkowanych pomieszczeń Stacji Dializ i zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych u pacjentów, a co najważniejsze zwiększy dostępność i efektywność oferowanych świadczeń medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe, do których należą:
  • Poprawa standardu wyposażenia medycznego szpitala,
  • Poprawa efektywności leczenia pacjentów,
  • Przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz AOS,
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu diagnostycznego (niezdiagnozowania pacjenta),
  • Zwiększenie ergonomii i komfortu pracy personelu medycznego,
  • Dostosowanie infrastruktury Szpitala do zmieniających się potrzeb mieszkańców
Całkowita wartość projektu wynosi 6.083,971,13 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 5.672.096,88 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR została ustalona na poziomie 52,88 % - 2.999.404,81 zł. Wkład własny Szpitala 3.084.566,32 zł. Nie wszystkie wydatki przewidziane w projekcie kwalifikują się do wsparcia. Koszt napisania Studium Wykonalności oraz opracowania wniosku o dofinansowanie, a także wydatki związane z promocją projektu zostały przydzielone do kosztów niekwalifikowanych projektu. W związku z powyższym, suma wydatków niekwalifikowanych wynosi 411.874,28 zł.2015 r.

Stworzenie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w PSZOZ w Inowrocławiu
2015 r.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego
2011 r.

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu
2011 r.

Termomodernizacja czterech budynków Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
2011 r.

Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu
2010 r.

Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
2005 r.

CENTRUM RADIOLOGII w Inowrocławiu