KOMUNIKAT

Komunikat
Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zakazu odwiedzin pacjentów, oraz ograniczeń
w udzielaniu – w osobistym kontakcie – informacji o stanie zdrowia pacjentów,
w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), § 89 pkt 35 i § 91 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz Zarządzenia Nr 15/2020 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zakazu odwiedzin pacjentów, oraz ograniczeń w udzielaniu – w osobistym kontakcie – informacji o stanie zdrowia pacjentów, w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 16 marca 2020 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 27 maja 2020 r.), wykonując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczących wstrzymania lub znacznego ograniczenia odwiedzin osób bliskich oraz odwołania wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych w szpitalach (opublikowane na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/zdrowie/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/),

wobec trwającego stanu pandemii/epidemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia tym wirusem:

I. We wszystkich Oddziałach Szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów, z tym że:

1. Pacjenci małoletni, pacjenci będący osobami ubezwłasnowolnionymi, pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pacjenci w stanie terminalnym, pacjentki w warunkach ciąży, porodu i połogu, zachowują prawo do – uzgodnionej z personelem medycznym – dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby trzecie, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących w Szpitalu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego (prawo pobytu przedstawiciela ustawowego [rodzice, opiekun prawny] lub opiekuna faktycznego wraz z pacjentem, prawo do obecności przy porodzie osoby bliskiej, wskazanej przez pacjentkę), z tym że nad jednym pacjentem może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną osobę jednocześnie, w tym przy porodzie może być obecna jedna osoba bliska, wskazana przez pacjentkę.

2. Wejście na teren Szpitala (na Oddział lub w jego obręb) – w sposób uzgodniony z personelem medycznym – umożliwia się również niżej wymienionym osobom, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących w Szpitalu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. osobie która:

a) dostarcza środków niezbędnych pacjentowi do pobytu na Oddziale, w szczególności w przypadku gdy pacjent został przyjęty do Szpitala w stanie nagłym/wymaga w tym względzie pomocy osoby trzeciej;
b) odbiera pacjenta wypisywanego ze Szpitala, który wymaga pomocy osoby trzeciej;
c) została zawiadomiona przez Oddział o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta mogącym spowodować jego śmierć;
d) została zawiadomiona przez Oddział o zgonie pacjenta/odbiera kartę zgonu.

II. We wszystkich Oddziałach Szpitala obowiązują ograniczenia w sposobie udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających na Oddziałach, polegające na tym, że:

1. Osoba uprawniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta może uzyskać takie informacje w bezpośrednim kontakcie osobistym z lekarzem Oddziału, na którym przebywa pacjent (lekarzem prowadzącym/dyżurnym lub Koordynatorem/jego Zastępcą bądź lekarzem wyznaczonym przez Koordynatora), a w zakresie opieki pielęgnacyjnej – z pielęgniarką/położną sprawującą opiekę nad pacjentem, w sytuacji gdy:

a) przebywa na Oddziale wraz z pacjentem/sprawuje dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem;
b) przybyła na Oddział w celu dostarczenia środków niezbędnych pacjentowi do pobytu na Oddziale, w szczególności w przypadku gdy pacjent został przyjęty do Szpitala w stanie nagłym/wymaga w tym względzie pomocy osób trzecich;
c) przybyła na Oddział na skutek zawiadomienia przez Oddział o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta mogącym spowodować jego śmierć;
d) przybyła na Oddział w celu osobistego odebrania pacjenta wypisanego ze Szpitala, który wymaga pomocy osoby trzeciej;
e) przybyła na Oddział na skutek zawiadomienia przez Oddział o zgonie pacjenta/odbiera kartę zgonu.

2. W sytuacjach innych niż powyżej wymienione, osoba uprawniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta może uzyskać takie informacje telefonicznie, w godzinach od 13:00 do 15:00, a w stanach nagłych (np. przyjęcie pacjenta po wypadku) bez takiego ograniczenia czasowego (numery telefonów, w tym do lekarzy, do punktu pielęgniarskiego/położnych, podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalino.pl ). Ponadto informujemy, że pacjenci przebywający na Oddziałach Szpitala zachowują prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz drogą telefoniczną (należy łączyć się z punktem pielęgniarskim/położnych w danym Oddziale – numery telefonów podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalino.pl ) lub korespondencyjną (listy do pacjentów kierowane na adres Szpitala: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą Oddziału, na którym pacjent przebywa).

Wykaz numerów telefonów do gabinetów lekarskich w celu kontaktu z lekarzem (do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym) oraz do punktów pielęgniarskich w celu kontaktu z przebywającymi w oddziale pacjentami

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Gabinet lekarski – strona chirurgiczna 52 35 45 485, strona internistyczna 52 35 45 225, strona dziecięca 52 35 45 465
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 685 i 52 35 45 686
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Gabinet lekarski – 52 35 45 539
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 478
Oddział Opieki Paliatywnej
Gabinet lekarski – 52 35 45 597
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 561
Stacja Dializ
Gabinet lekarski – 52 35 45 311
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 482
Oddział Położniczo - Ginekologiczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 236 i 52 35 45 235
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 239 i 52 35 45 495
Oddział Dziecięcy
Gabinet lekarski – 52 35 45 473
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 469
Oddział Noworodkowy
Gabinet lekarski – 52 35 45 516
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 314
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
Gabinet lekarski – 52 35 45 522
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 256 i 52 35 45 365
Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Pracownia Hemodynamiki
Gabinet lekarski – 52 35 45 534
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 442 i 52 35 45 688
I Oddział Chorób Wewnętrznych
Gabinet lekarski – 52 35 45 563
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 206
II Oddział Chorób Wewnętrznych
Gabinet lekarski – 52 35 45 546
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 245
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Gabinet lekarski – 52 35 45 575
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 201
Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy
Gabinet lekarski – 52 35 45 578
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 276
Oddział Okulistyczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 593
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 416
Oddział Laryngologiczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 590
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 38

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Teleporady

W Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej istnieje możliwość uzyskania teleporady
1) Lekarza ogólnego – tel. 52 35 45 608/ 52 35 45 610
2) Lekarza pediatry – tel. 52 35 45 606/ 52 35 45 630

W przypadku wizyty sugerujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną
W dni powszednie:
1) od godz. 18:00 – 22:00 – tel. 52 35 45 609
2) od godz. 22:00 – 8:00 – obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.
W niedziele i święta:
1) od godz. 8:00 – 20:00 – tel. 52 35 45 609
2) od godz. 22:00 – 8:00 – obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.