KOMUNIKAT


Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zakazu odwiedzin pacjentów oraz ograniczeń w udzielaniu – w osobistym kontakcie - informacji o stanie zdrowia pacjentów, w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), §89 pkt 35 i §91 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz Zarządzenia Nr 15/2020 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zakazu odwiedzin pacjentów w  Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 16 marca 2020 r.), w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. o znaku: WZ.IV.9610.5.1.202 wydanym na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

we wszystkich oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wprowadzony został zakaz odwiedzin pacjentów. Pacjenci małoletni, pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pacjenci w stanie terminalnym zachowują prawo do – uzgodnionej z personelem medycznym – dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby trzecie (prawo pobytu przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wraz z pacjentem), z tym że nad jednym pacjentem może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną osobę jednocześnie. Zachowane zostaje prawo wejścia na teren Szpitala (Oddziału) – w sposób uzgodniony z personelem medycznym – dla osób:

1) zawiadomionych przez Szpital (Oddział) o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta mogącym spowodować jego śmierć;
2) zawiadomionych przez Szpital (Oddział) o zgonie pacjenta;
3) odbierających pacjenta wypisywanego ze Szpitala (z Oddziału), wymagającego pomocy osoby trzeciej/ odbierających kartę zgonu/ dostarczających środków niezbędnych do pobytu pacjentowi w Szpitalu (Oddziale), w szczególności przyjętemu w stanie nagłym.

Ogranicza się udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w Szpitalu (na Oddziale) uprawnionym w tym względzie osobom trzecim, w ten sposób, że w osobistym bezpośrednim kontakcie lekarz udziela takiej informacji w następujących sytuacjach:

1) gdy osoba trzecia przebywa w Szpitalu (na Oddziale) wraz z pacjentem – sprawując dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem;
2) gdy osoba trzecia odbiera pacjenta wypisanego ze Szpitala (Oddziału);
3) gdy osoba trzecia odbiera kartę zgonu.

W pozostałych sytuacjach osoba trzecia uprawniona do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w Szpitalu (na Oddziale), może taką informację uzyskać od lekarza prowadzącego/dyżurnego lub Koordynatora/jego Zastępcy bądź od wyznaczonego przez Koordynatora lekarza - telefonicznie w godzinach: 13:00-15:00, a w sytuacjach nagłych (np. przyjęcie pacjenta po wypadku) bez ograniczeń. Numery telefonów zostaną podane na stronie internetowej Szpitala: www. szpitalino.pl.


Ponadto, pacjenci zachowują prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz drogą telefoniczną (należy łączyć się z punktem pielęgniarskim, numery telefonów zostaną podane na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalino.pl) lub listowną (adres Szpitala: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław).

Wykaz numerów telefonów do gabinetów lekarskich w celu kontaktu z lekarzem (do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym) oraz do punktów pielęgniarskich w celu kontaktu z przebywającymi w oddziale pacjentami

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Gabinet lekarski – strona chirurgiczna 52 35 45 485, strona internistyczna 52 35 45 225, strona dziecięca 52 35 45 465
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 685 i 52 35 45 686
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Gabinet lekarski – 52 35 45 539
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 478
Oddział Opieki Paliatywnej
Gabinet lekarski – 52 35 45 597
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 561
Stacja Dializ
Gabinet lekarski – 52 35 45 311
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 482
Oddział Położniczo - Ginekologiczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 236 i 52 35 45 235
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 239 i 52 35 45 495
Oddział Dziecięcy
Gabinet lekarski – 52 35 45 473
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 469
Oddział Noworodkowy
Gabinet lekarski – 52 35 45 516
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 314
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
Gabinet lekarski – 52 35 45 522
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 256 i 52 35 45 365
Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Pracownia Hemodynamiki

Gabinet lekarski – 52 35 45 534
Punkty pielęgniarskie – 52 35 45 442 i 52 35 45 688
I Oddział Chorób Wewnętrznych
Gabinet lekarski – 52 35 45 563
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 206
II Oddział Chorób Wewnętrznych
Gabinet lekarski – 52 35 45 546
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 245
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Gabinet lekarski – 52 35 45 575
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 201
Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy
Gabinet lekarski – 52 35 45 578
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 276
Oddział Okulistyczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 593
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 416
Oddział Laryngologiczny
Gabinet lekarski – 52 35 45 590
Punkt pielęgniarski – 52 35 45 38

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Teleporady

W Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej istnieje możliwość uzyskania teleporady
1) Lekarza ogólnego – tel. 52 35 45 608/ 52 35 45 610
2) Lekarza pediatry – tel. 52 35 45 606/ 52 35 45 630

W przypadku wizyty sugerujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną
W dni powszednie:

1) od godz. 18:00 – 22:00 – tel. 52 35 45 609
2) od godz. 22:00 – 8:00 – obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.
W niedziele i święta:
1) od godz. 8:00 – 20:00 – tel. 52 35 45 609
2) od godz. 22:00 – 8:00 – obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.