Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych poprzez przebudowę dostosowującą pomieszczenia po stacji Dializ do potrzeb Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu medycznego komórek organizacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Zakres rzeczowy realizowany będzie poprzez wykonanie prac budowlano – montażowych, remontowo – budowlanych i wykończeniowych, prac instalacyjnych: elektrycznych, niskoprądowych (instalacje ppoż., logiczne, teletechniczne, antenowe), sanitarnych i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz poprawę estsetyki ciągów komunikacyjnych związanych z realizacją przebudowy. Istotnym elementem projektu będzie także zakup sprzętu medycznego dla Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz dla innych komórek diagnostyczno – zabiegowych, a także wyposażenia dla przebudowanych pomieszczeń w celu nadania im pełnej funkcjonalności. W ramach projektu zamontowana zostanie również winda osobowa ułatwiająca dostęp osób z trudnościami w poruszaniu się, w zakres rzeczowy projektu wchodzi także opracowanie dokumentacji oraz działania promocyjne. Rezultatem przedsięwzięcia będzie rozwiązanie zidentyfikowanych problemów społeczności regionu, a także realizacja celów i wskaźników wyznaczonych dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w województwie kujawsko – pomorskim poprzez przebudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny jednostek działających w ramach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Tak skonstruowany cel projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie nieużytkowanych pomieszczeń Stacji Dializ i zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych u pacjentów, a co najważniejsze zwiększy dostępność i efektywność oferowanych świadczeń medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe, do których należą:
  • Poprawa standardu wyposażenia medycznego szpitala,
  • Poprawa efektywności leczenia pacjentów,
  • Przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz AOS,
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu diagnostycznego (niezdiagnozowania pacjenta),
  • Zwiększenie ergonomii i komfortu pracy personelu medycznego,
  • Dostosowanie infrastruktury Szpitala do zmieniających się potrzeb mieszkańców
Całkowita wartość projektu wynosi 6.083,971,13 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 5.672.096,88 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR została ustalona na poziomie 52,88 % - 2.999.404,81 zł. Wkład własny Szpitala 3.084.566,32 zł. Nie wszystkie wydatki przewidziane w projekcie kwalifikują się do wsparcia. Koszt napisania Studium Wykonalności oraz opracowania wniosku o dofinansowanie, a także wydatki związane z promocją projektu zostały przydzielone do kosztów niekwalifikowanych projektu. W związku z powyższym, suma wydatków niekwalifikowanych wynosi 411.874,28 zł.