Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn.

"Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i urządzenia medyczne (kardiomonitor z modułem kapnografii i wózkiem, defibrylator, respirator, USG, pompa infuzyjna i aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów, pulsoksymetr z wykresem pletyzmografii i ładowarką, analizator parametrów krytycznych oraz elektryczne urządzenie do ssania.)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpital w Inowrocławiu. Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w powiecie inowrocławskim, polepszenie standardów opieki zdrowotnej w powiecie, zwiększy efektywność systemu ratownictwa medycznego. Realizacja projektu prowadzi także do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego, ograniczenia strat finansowych, z tytułu trwałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowanych osób.

Okres realizacji projektu: od 21.09.2018 do 30.06.2019 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), poziom dofinansowanie ustalony został na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 335 325,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 00/100 PLN).

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Projektu pn. „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
  • specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS[małpa]mr.gov.pl) lub
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)