Dzisiaj jest: 23 Czerwca 2018 r.   Imieniny obchodzą:
Wanda, Józef, Albin
Jubileusz 30-lecia szpitala


Szpital Wielospecjalistyczny im.dr.Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn. "Poprawa dostępności do endoskopowych badań diagnostycznych przewodu pokarmowego poprzez doposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprzęt i aparaturę medyczną" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Wielospecjalistycznego im.dr.Ludwika Błażka w Inowrocławiu, które obejmuje zakup Videokolonoskopu wraz z wyposażeniem (monitor, wózek, ssak, pompa), Videogastroskopu wraz z wyposażeniem (procesor wizyjny) oraz wyposażenie stanowiska do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów (wraz z kabiną do suszenia i przechowywania endoskopów oraz drukarką procesu mycia i dezynfekcji). Wymieniony sprzęt medyczny będzie wykorzystywany przez Pracownię Endoskopii Gastroenterologicznej. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna stanowi ogniwo kompleksowej opieki nad pacjentem, zapewnia opiekę pacjentowi wypisanemu ze szpitala i jednocześnie stanowi działanie ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych u pacjentów, a co najważniejsze zwiększy dostępność do usług zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej działającej w ramach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i efektywność oferowanych świadczeń medycznych. Zakup sprzętu medycznego jest bezpośrednio związany z możliwością udzielania świadczeń w ramach odpowiednich procedur na rzecz pacjentów w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Przewidziany w projekcie sprzęt medyczny posłuży odpowiedniemu zdiagnozowaniu pacjentów wymagających interwencji medycznej. Lepsza diagnostyka oraz jej dostępność będzie również w przyszłości skutkować zmniejszeniem liczby hospitalizacji.

Zostaną osiągnięte następujące efekty, do których należą:
  • wzrost liczby świadczonych specjalistycznych usług medycznych,
  • poprawa standardu wyposażenia medycznego szpitala,
  • poprawa efektywności leczenia pacjentów,
  • zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń i usług zdrowotnych dzięki sprzętowi, którym w jednym czasie można przeprowadzić większą ilość badań,
  • przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz AOS,
  • znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu diagnostycznego (niezdiagnozowania pacjenta),
  • zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego i możliwość szybszego diagnozowania pacjentów.
Całkowita wartość projektu wynosi 411 125,00 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 399 285,00 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR została ustalona na poziomie 50 % - 199 642,50 zł. Wkład własny Szpitala 211 482,50 zł. Nie wszystkie wydatki przewidziane w projekcie kwalifikują się do wsparcia. Koszt napisania Studium Wykonalności oraz opracowania wniosku o dofinansowanie, a także wydatki związane z promocją projektu zostały przydzielone do kosztów niekwalifikowanych projektu. W związku z powyższym, suma wydatków niekwalifikowanych wynosi 11 840,00 zł.